app-user

ಮಂಡಳಿಗಳು

KSEEB

ಕೆಎಸ್‌ಇಇಬಿ

ವಿಷಯಗಳು

Mathematics

ಗಣಿತ

Adaptive Practice

ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸ

Science

ವಿಜ್ಞಾನ

Solved Papers

ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

Social Science

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

8ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಕೆಎಸ್‌ಇಇಬಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ

ಗಣಿತ

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 10 ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 11 ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 12 ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 13ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗ್ಗೋಚರನ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ

ವಿಜ್ಞಾನ

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನೂಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 ವಸ್ತುಗಳು: ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಸಸ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಬಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಘರ್ಷಣೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಶಬ್ದ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 10 ದಹನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಜೀವಕೋಶ - ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 14 ವಿದ್ಯುತ್‍ಪ್ರವಾಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಬೆಳಕು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 17 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 18 ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಇತಿಹಾಸ

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಆಧಾರಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಣರು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 9 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ - ಶಾತವಾಹನರು, ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ಗಂಗರು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಚೋಳರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಸಂಸ್ಕೃತಿ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಸಮಾಜದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಭೂಮಿ-ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಶಿಲಾಗೋಳ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 ವಾಯುಗೋಳ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಜಲಗೋಳ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಜೀವಗೋಳ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಘಟಕಗಳು
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

ENGLISH

 • CHAPTER 1 A DAY IN THE ASHRAM - C.F. ANDREWS
 • POETRY 1 BEAUTY (MEMORIZATION) E-YEH-SHURE
 • CHAPTER 2 SIR C.V. RAMAN - EDITED
 • POETRY 2 THE LITTLE BUSY BEE - ISAAC WATTS (MEMORIZATION)
 • CHAPTER 3 JAMAICAN FRAGMENT - A.L. HENDRICK
 • POETRY 3 NO MEN ARE FOREIGN - JAMES KIRKUP
 • CHAPTER 4 THE BOY WHO ASKED FOR MORE - CHARLES DICKENS
 • POETRY 4 FOR A FIVE YEAR OLD BOY - FLEUR ADCOCK
 • CHAPTER 5 THE SWAN AND THE PRINCES - EDITED
 • POETRY 5 SOMEBODY’S MOTHER - MARY DOW BRINE
 • CHAPTER 6 ALL THE WORLD HER STAGE - NBT
 • POETRY 6 COROMANDEL FISHERS - SAROJINI NAIDU (MEMORIZATION)
 • CHAPTER 7 THE EMPEROR’S NEW CLOTHES [PLAY BASED ON A FOLK TALE]
 • POETRY 7 MACHINE - RUDYARD KIPLING
 • CHAPTER 8 LUTHER BURBANK - DANIEL MILLER
 • POETRY 8 THE AXE IN THE WOOD (MEMORIZATION) - CLIFFORD HENRY DYMENT
 • CHAPTER 9 SUPPLEMENTARY READER/li>
 • POETRY 9 LISTENING PASSAGES
 • CHAPTER 10 ADDITIONAL GLOSSARY
 • POETRY 10 PHONETIC SYMBOLS

8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು

8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ತಯಾರಿ ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಸರಳ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 • ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟದ ಸಮಯವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮೇಜು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿಪಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.